فکر خالی

از خود بلند شدن

برای دیدن زندگی

و چرا

برای کی

غم بینیاز

برای چی

قلبی که میطپد

بی دلیل

لبی که میخندد

به خشکی نسیم

و مسخ میشود

در سنگ سبز چشمان تو

و دوباره بلند میشود

برای نبرد زندگی

چند سال

چند روز

چند لحظه

تا سکوت

اورنگ Jan 2011

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!