معیار وقاحت

برای آندسته از فارسی زبانان که احیاناً در طول سی و دو سال فرمانروایی تجاوزگران اسلامیستی بر ایران و ایرانی در یکی دیگر از کرات مانند مریخ و ونوس بوده و از ماجرا بی خبر مانده اند، خواندن نامه اخیر رئیس پیشین ” مجلس شورای اسلامی ” میتواند شبه برانگیز باشد.

شبه بر انگیز از آن جهت که نکند حاج آقا کروبی هم در سی و دوسال گذشته در مریخ میزیسته و یک فرد دیگر با نام و شکل و شمایل او مشغول

خدمت به نظام پر برکت بوده و حالا که از گود قدرت به بیرون انداخته شده فیلش هوای هندستون ” امام” را کرده.

” اگر امام زنده بود ” را بخوانید تا درد حاج آقا را بدانید که از جمله گوید:

“در تصورم نمی گنجد اوج خشونتی که بتواند در نظام اسلامی در عرض چند روز حداقل 4 جوان را زیر شکنجه به مرگ بکشاند؛ اگر امام زنده بود آیا لکه ننگی به نام کهریزک بر پیشانی نظام می نشست ؟”

این نامه اخیر حاج آقا کروبی معیار وقاحت ذاتی اسلامیست ها خواهد بود که عیار وقاحت های دیگر اسلامیست ها در تقابل با آن سنجیده خواهد شد

http://sahamnews.org/?p=14100

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!