کارتون: دلیلِ واقعی مرگِ ببرِ تورانی

ببر نر سیبریایی که به منظور احیای نسل ببر مازندران به ایران آورده شده بود تلف شد.

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/12/101231_l…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!