انتشار پیام های ممنوعه طرفداران موسوی و کروبی

روز گذشته، از نیمروز به بعد، سایت
“تابناک” قفل شد. البته ما حدس زده بودیم که آنها را تحت فشار
خواهند گذاشت تا “کامنت”های مطلب مربوط به پیام کروبی را حذف
کنند، اما ظاهرا کودتاچی ها چنان برآشفته شدند که سر را با
کلاهش بردند!

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!