جوک نیست، خبر واقعیه

نخستین شهر دوست دار کودک در ایران

مدیر موسسهٔ پژوهشی کودکان دنیا گفت: برای انتخاب شهر قزوین به عنوان شهر دوست دار کودک، از سال ۱۳۸۴ فعالیت موسسه در این شهر آغاز و پس از تحقق ضوابط و مقررات از طرف شبکه سازمان‌های دوستدار کودک قزوین به عنوان نخستین شهر ایران در دوست داری کودک انتخاب شد…

**** 

حدس این حقیر این است که قضات و نمایندگان سازمان پژوهشی کودک دوران طفولیت را در قزوین به خوشی‌ به یاد دارند، یا هم که اکثرا کشیش‌های کاتولیک هستند

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!