سقوط اعتبار روحانیت از سال 1365 آغاز شد

حضور زیاد روحانیون در تلویزیون،


اشرافی گری برخی روحانیون پایتخت نشین
،
سخنان تحکم آمیز و آمرانه برخی خطب
ا،
از جمله دلائل سقوط اعتبار روحانیت در ایران ارزیابی شده است

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!