طنز روز

تاريخ ايران از كی آغاز شده؟

بعضی‌ها ميگن ۱۴۰۰ سال،

بعضی ديگه ميگن ۲۵۰۰ سال حتا تا ۵۰۰۰ سال هم گفتند. 

تو چی ميگی؟

–  ای بابا، آغازش را چه كار داری؟ مراقب پايانش باش!  

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!