عقب نشینی حکومت در برابر کامیونداران اعتصابی جنوب

 باطلاع می رسانم که بزرگترین اعتصاب کشنده ها(تریلر) در
بندرعباس جریان داشت. براثر این اعتصاب پایانه های رجائی و
باهنر بندرعباس فلج شده است. این اعتصاب در اعتراض به حذف
یارانه گازوئیل آغاز شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!