امروز به پاسارگاد میرویم…

بانوی مهربان ایران

دستان قوی و امروز لرزان تو را میفشاریم و به سلسله کوهای البرز میسپاریم تا تو را استقامت و توانایی بخشد….

پژواک جانسوز مویه‌هایت را با سرودی از هستی‌ و صلح در جنگلهای همیشه سبز گیلان بدرقهٔ میکنیم…

قلب مهربان و زخمی ات را به کویر لوت میبریم تا آنرا همیشه گرم و فروزان نگاه دارد…

اشگ‌های شور تو را از چهره ات میزدأیم و در خلیج همیشگی فارس جاری میکنیم تا خروشان تر شود…

با تو مادر مهربان ایران و

تمامی‌ مادران دلسوخته ایران

امروز به پاسارگاد میرویم

و بر سر مقبره کوروش شمعی میفروزیم

تا یاد فرزندان دلیر ایران زمین را گرامی‌ داریم…

آزاد باش‌ای ایران

آباد باش‌ای ایران

از ما فرزندان خود

دلشاد باش‌ای ایران

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!