تصاویر ضد ایرانی در اردن

در این نمایشگاه که توسط نیروهای وابسته به حزب بعث سابق عراق برپا شده،
تصاویری از «صدام» دیکتاتور سابق عراق به نمایش درآمده تا در این روزها که
همزمان است با سالمرگ وی، به اصطلاح یاد و خاطرش زنده شود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!