در وصف سر لشگر

 

 

هرکه را هیکلی مدور شد

روزگارش بسی منور شد

 

 

سر لشگر فیروز آبادی

 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!