محسن پزشکپور بنیان گذار حزب «پان ایرانیست» در گذشت

او هنگام مرگ 83 سال داشت و یک فرزند دختر از او باقی مانده است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!