ادامه عمليات نجات در معدن اشكلي هجدك

پس از گذشت 21 روز از حادثه ريزش تونل زغال سنگ معدن هجدك در كرمان هنوز عمليات خاكبرداري و نجات ادامه دارد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!