الزهار: هولوكاست دروغ است

بايد اسرائيلي‌ها را از فلسطين بيرون برانيم، همانطور كه آنها ما را از اين سرزمين بيرون راندند. اين قانون جنگ است

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!