پاسخی به بی قانونی پسران امیر قطر+تصاویر

عادت شاهزاده های عرب است که دوست دارند خودروی خود را هر جا که رسیدند
پارک کنند و چون در کشور خودشان، همه دست به سینه آنها هستند فکر می کنند
در بقیه کشورهای جهان هم چنین است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!