آشنایی با حسین قاضیان و توجه به فرهنگ سیاسی و سنن انقلابی در ایران

چه چیز باعث سقوط یک نظام سیاسی می شود؟ فشار اقتصادی تحت چه شرایطی می تواند به فشار سیاسی و عامل خطر ساز برای نظام های حاکم تبدیل شود؟

بحران، کلمه کلیدی ماه های بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران بود. از آن گریزی نبود. درهر بحث و بیان از بحران با تعابیر مختلف استفاده می شد. اما حالا حتی خوشبین ترین تحلیل گران در مورد آینده جنبش سبز، ترجیح می دهند از لفظ بحران برای توضیح وضعیت کنونی نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده نکنند. ولی بعضی از همین تحلیل گران می گویند تحریم های اقتصادی غرب به همراه اوضاع نابسامان معیشتی در رقم زدن سرنوشت نظام حاکم بر ایران موثر واقع خواهد شد. آیا چنین است؟

چطور شد که جمهوری اسلامی توانست از بحران عبور کند؟ با استفاده از چه منابعی و با تکیه بر چه ظرفیت هایی؟ آیا این منابع برای عبور از بحران های پیش رو به همان اندازه موثر نخواهد بود؟ اصولا فرآیند دگرگونی در نظام های سیاسی چیست؟ جامعه … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!