ادعای ضدایرانی یک روزنامه افغانستان

برخی فرماندهان طالبان از ایران پول دریافت کرده و در ایران دفترچه بانکی دارند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!