از خود بمیر و به مردم خدمت کن؟ چرا خودکشی؟

از خود بمیر و به مردم خدمت کن؟ چرا خودکشی؟

متاسفانه یکی از مشگلات جامعه کنونی شاید خودکشی باشد. مردان وزنان جوانی که مشگلات را نمی توانند تحمل کنند و میخواهند خودرا خلاص کنند و دست به دامان خودکشی میزنند. همه ما دارای مشگلات هستیم و همه ما از مرگ دوستان پدر مادر برادر و خواهر در رنجیم. هیچوقت چهره آن پسربچه ای که میگفت آقا پدرم مرده است ولی به کسی نگید را فراموش نمی کنم و یا آن دخترکی چهارده ساله که به پهنای چهره اش اشگ میریخت و میگفت آخر چرا بایست مادر من در سن جوانی بمیرد. متاسفانه مرگ در سر راه همه ما کمین کرده است چه بصورت مرض و چه بصورت تصادم و یا خودکشی؟ 

مرگ دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد برای من باورش هم مشگل است که جوانان سالم و تندرست و زیبا به مرگ تسلیم شوند و خود را بکشند. بهتر نیست که در موقعی که ما تصمیم به خودکشی داریم نفس خود را بکشیم و به خدمت مردم قیام کنیم؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!