دستگیری رهبر حزب اسلام جمهوری آذربایجان

گفتنی است بر اساس گزارش یاد دشده ،جمع کثیری از مردم شیعه باکو جهت اعتراض به دستگیری رهبر حزب اسلامی باکو آماده می شوند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!