رزمايش مشترك سپاه با كشورهاي حاشيه خليج فارس

جمهوري اسلامي ايران در طول 31سال گذشته تاكنون نه تنها برهم زننده توازن و وحدت منطقه نبوده بلكه به دليل تلاش براي ايجاد وحدت بين ملتهاي اسلامي همواره مورد حمله دشمنان قرار گرفته است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!