سردار شکنجه “نقدی” سردار علوم انسانی شده!

اگر قرار است علوم انسانی را تغییر دهیم و كتب ضاله از دانشگاه‌های كشورمان برچیده شود، نیاز به قیام است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!