سرنوشت خاندان پهلوی از نگاه عباس میلانی


“سرنوشت خاندان پهلوی سرنوشت تراژیکی است. شبیه آن را فقط در نمایش های کلاسیک تراژیک می توان دید انگار چیزی در سرنوشت این خانواده هست که یکی بعد از دیگری این مصائب را همراه می آورد.”

عباس میلانی، محقق، مورخ و نویسنده ایرانی کتاب “شاه” که ۱۰ سال از عمرش را صرف جمع آوری اسناد و مدارک و گفت و گو با نزدیکان و اطرافیان شاه و خاندان پهلوی کرده این جمله را ساعاتی پس از خودکشی علیرضا پهلوی، فرزند دیگر آخرین شاه ایران، به بی بی سی فارسی می گوید.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!