فساد در سیستم بانکی در حال نهادینه شدن است

قانون در اینگونه موارد واضح و شفاف است اما در امر اجرا مسئولین اجرایی باید جلوی انحراف را بگیرند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!