پسر دومی ها!

در
میان طرح ها و کاریکاتورهائی که این روزها و در
ارتباط با خودکشی علیرضاپهلوی پسر دوم محمدرضا شاه
تحت تاثیر افسردگی انتشار یافته، این یکی از همه
مرتبط تر با اوضاع امروز ایران است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!