با تو از رنگ لبالب گشتم

رنگ ها با احساسات ما ارتباط نزدیک و همیشگی دارند و در این میان هر رنگی به تنهائی و یا در مجموع باعث انتقال نوع مخصوصی از احساس بما میشوند. مثلا در اثر تجربه معلوم گردیده است که رنگ قرمز اشتها اور است و بسیاری از رستوران ها این رنگ را در دکوراسیون داخلی رستوران بکار می برند و یا دستمال سفره های خودشان را به رنگ قرمز در مئ آورند. رنگ سیاه غم آور است و در مراسم عزاداری مورد عنایت قرار میگیرد. ضمنا همین رنگ وقتی در البسه ای موزون  بر قامتی زیبا می نشیند وقار خاصی را از شخص ملبوس اشکار میسازد. رنگ ابی ارامش بخش است در صورتیکه رنگ قرمز  نشاندهنده ی هیجان و یا عشقفی شدید است.   در فاصله ی حدود یک و نیم دهه قبل سعی کردم که در بیان خیلی از خاصیت احساسی رنگ بهره بگیرم و چون اولین کوششم مقبول افتاد کوشش را بر ان نهادم که بر تعداد اشعار بیافزایم تا بصورت دفتری کوچک در ایند. این اولین شعری هست که در این زمینه سروده ام و دوستانم هم انرا پسندیده و مهر تائید بر ان نهاده اند. شما هم شعر را بخوانید و و از نظریات و تجربیات خودتان من را بی بهره نگذارید.  تنها در صورت اقبال شما من جرات خواهم یافت تا اشعار بیشتری را در قسمت کامنت بشما تقدیم نمایم 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!