بي توجهي “ايران اير” به نماز مسافرين

بايد در داخل هواپيما، محل اقامه نماز فراهم شود. ايشان رعايت اين مسائل را نشانه اهتمام به نماز دانستند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!