ترويج اباحه‌گري و نمادهاي يك فرقه منحرف جنسي در نمايش تئاترشهر

در يكي از بخش‌هاي اين تئاتر شخصيت زن نمايش توسط زنجيري از سوي معشوقه خود
كشيده مي‌شود كه اين تصوير نماد فرقه انحرافي بردگي جنسي است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!