رابطه دولت احمدی نژاد و مراجع تقلید

رابطه دولت احمدی نژاد  با  مراجع تقلید  همواره از مسائل مورد  اختلاف  میان طیفهای داخل    نظام بوده است . برخی این رابطه را ضعیف و غیر قابل قبول میدانند. محمد جواد اکبرین و مهدی خلجی مهمانان برنامهء تفسیر خبر صدای آمریکا.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!