علت خودکشی فرزند شاه

از آنجا که صاحبان عزا که در اولویت موظف به حفظ حرمت متوفای! خودند، رعایت
نکرده و بجای «رعایت آداب عزا» متاسفانه مشاهده شد کوشیدند از جسد بی جان
فرزند و عضو خانواده شان سکو و تریبونی جهت تحصیل منویات سیاسی شان بسازند.
دلائل ذکر شده در چرایی خودکشی مرحوم علیرضا که بلافاصله ضمن صدور بیانیه
ای توسط رضا پهلوی فرزند ارشد محمد رضا و پادشاه خودخوانده سلطنت پهلوی
اطلاع رسانی شد حاکی از تعمد ایشان و احیاناً خانواده ایشان در توهین و بی
احترامی به شعور مخاطب است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!