فارس: زن آمريكايي دستگير شده رواني بود

در بازجويي‌هاي به عمل آمده مشخص شد كه اين زن حالت رواني مساعدي ندارد و
به دليل مشكلات رواني ادعاهايش مبني بر جاسوسي و همراه داشتن تجهيزات صحت
ندارد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!