نفت سوز كردن خودروها، اختراع نخبگان اردبيلي

رئيس جمهور نيز بارها تاكيد كرده اند كه بايد از نخبگان كشور حمايت شود گفت: چنانچه دولت از اين طرح بااختصاص سهميه نفت سفيد حمايت كند حاضر هستيم با نفت سفيد ليتري 900 تومان نيز آن را آغاز كنيم.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!