مردم در تونس و الجزایر زودتر از ایران ریختند به خیابان

آنچه در تونس و الجزایر می گذرد، همان است که طراحان و مجریان باصطلاح هدفمند کردن یارانه ها درایران نگران آن بودند و بخشی از فشاری که برای دستگیری موسوی وکروبی می آوردند با پیش بینی همین شورش در شهرهای ایران و داشتن سری چون موسوی و کروبی بود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!