کمونیست ها از سایه بیرون می آیند خلق های اروپا به پا خیزید!

انتشار این مقاله در رسانه های آلمان جنجالی برپا کرد.
اکثرا در مخالفت با او و اندکی هم در حمایت از او. مخالفان او فقط مخالفان
سوسیالیزم  و یا کمونیسم نیستند. برخی از مخالفان، خود از رهبران  و
نامدارن جبهه چپ بوده و هستند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!