آجر گران شد

–  افزایش قیمت سوخت ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تمام قیمتها را دستخوش تغییر کرده است، بر این اساس، حواله نفت کوره از 200 هزار تومان به پنج میلیون و 200 هزار تومان رسیده و قیمت تولیدات این بخش از جمله آخر را چند برابر کرده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!