آقا! فرمانده کل قوا! پنبه را از گوشتان در آورید!

این نامه، با امضای یکی از فرماندهان سپاه پاسداران، در سطحی
محدود در ایران پخش شده و روز گذشته در سایت “راه سبز” منتشر
شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!