بازی با مرگ در ج. اسلامی و اسرائیل

علی اشتری که 3 سال پیش در جمهوری اسلامی خبر اعدام او به جرم
جاسوسی برای اسرائیل اعلام شد، یک بازرگان واسطه خرید تسلیحات
نظامی و الکترونیک میان اسرائیل و مقامات جمهوری اسلامی بود

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!