بخت آزمائی ملّی

حضرت عبّاسی خالی نبندین!

اینجا، تو ایالات متحدّه، حد اقل جایزهء هفتگی لاتاری ٣ میلیون دلاره.

البتّه یک نوع دیگه هم هست(سوپر لوتو) که با بقیّهء ایالات مشترک میشن و تا وقتی یکنفر برنده نشه مقدارش اضافه میشه (هفتهء قبل رسید به ٣٩٠ میلیون دلار که دو تا بلیط مشترکاً برنده شدند ،هر کدوم ١٩٥ میلیون دلار).

کمتر کسی هست که تو خلوت خودش فکر برنده شدن و خرج کردن اون پول رو نکرده باشه! درست میگم؟

اگر شما «جک پات» رو برنده بشین چکار میکنین؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!