دست از سر مردم بردارید و زندانیان سیاسی را آزاد کنید!

در میان جمع زندانیان سیاسی،
زنان وضعیت خاصی دارند
.
شرایط سخت زندان زنان و انتظارات محیط بیرون از زندان و عواطف
ملت، عرف،اخلاق و دین که به نحوی خاص متوجه آنان است زنان را
درموقعیتی خاص قرار داده است .

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!