شیپور بیدار باش در میان فرماندهان سپاه پاسداران


این ضم
یمه
نامه سردار ابوترابی است که اصل نامه وی را درهمین شماره پیک
نت می خوانید. آیا


ش
یپور
بیداری در میان فرماندهان سپاه به صدا در آمده است؟


آن سئوال بزرگی که پس از خواندن نامه سردار ابوترابی به اذهان
مردم راه می یابد همین است!

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!