مرگ دستهجمعي ماهيان در درياي خزر

در حالي كه هنوز چند روزي از تلف شدن هزاران بچه‌ماهي در سواحل بندرعباس
نگذشته، خبر مرگ تدريجي و دسته‌جمعي هزاران قطعه انواع ماهيان بومي آب‌هاي
حوزه خزر به گوش مي‌رسد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!