اخراج منافقین از عراق تا پایان 2011

در یک ماه گذشته صدها تن از مردم عراق هم با تجمع مقابل اردوگاه اشرف از
دولت عراق خواسته بودند تا این گروهک را اخراج و سران جنایتکار آنها را در
دادگاه های عراقی محاکمه کنند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!