اظهارات عامل ترورشهيد عليمحمدي درباره ارتباطش باموسادوچگونگي ترور

خبرگزاري فارس: عامل اصلي ترور شهيد دكتر مسعود عليمحمدي و از اعضاي يكي از شبكه هاي تروريستي موساد بخشي از چگونگي آموزش ترور را در پادگاني در نزديكي تل آويو ، ارتباط با عوامل موساد ، چگونگي ترور اين استاد دانشگاه و … تشريح كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس، متن كامل اظهارات مجيد جمالي فش عامل اصلي ترور شهيد دكتر مسعود عليمحمدي كه از طريق تلويزيون پخش شد، به شرح زير است:

*** من مجيد جمالي فشي هستم و اولين آشنايي من با سرويس اطلاعاتي اسرائيل در حدود 3 سال پيش بود كه براي دومين بار به استانبول سفر كرده بودم و در آنجا با فردي به نام رادپور آشنا شدم كه ايشان پيشنهاد رفتن به كنسولگري را به من داده بودند و من هم به علت اينكه مشتاق بودم با هم به كنسولگري رفتيم و آنجا طبق يكسري تشريفاتي كه انجام شد وارد اتاقي شدم ولي از هم جدا بوديم يكسري سوالات زياد از من كردند طبق آن سوالات يكسري فرم ها به من دادند فرمهاي مشخصات بود و چگونگي همكا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!