اعلام مانیفست جهان آینده از پشت بلندگوهای زادگاه مارکس

مطبوعات پرقدرت آلمان که سر و دمشان به محافل قدرت و پول در آلمان بند است،
توپخانه را به روی او باز کرده و مردم را از بازگشت کمونیسم می ترسانند.
البته تعداد برنامه های تلویزیونی علیه دوران استالین، دوران دولت های
سوسیالیستی در اروپای شرقی و بویژه آلمان دمکراتیک نیز رو به فزونی گذاشته
است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!