حکومتی ها، کلاه شاپو را از سر هم بر میدارند!

“الیاس
نادران” نماینده سابق سپاه پاسداران در مجلس، در یک برنامه
تلویزیونی حاضر شده و گفته است “رحیمی” باید محاکمه شود. این
خواست او نیز باز می گردد به آن جدالی که پشت صحنه برای مجلس
آینده و ریاست جمهوری دوره یازدهم جریان دارد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!