حمید مصدق ,محمد نوری Mohammad Noori, Goriz, Hamid mosadegh


در من غم بیهودگی ها میزند موج 
در تو غروری از توان من فزونتر 
در من نیازی میکشد پیوسته فریاد
در تو گریزی میگشاید هر زمان پر
ای کاش در خاطر گل مهرت نمیرست 
ای کاش در من آرزویت جان نمی یافت 
(ای کاش دست روز و شب با تار و پودش 
از هر فریبی رشته عمرم نمی بافت)
اینک دریغا آرزوی نقش بر آب 
اینک نهال آرزو بی برگ و بی بر 
در من غم بیهودگی ها می زند موج
در تو غروری از توان من فزونتر 
(اندیشه روز و شبم پیوسته این است)
من بر تو بستم دل ؟
دریغ 
دریغ از دل که بستم 
(افسوس بر من گوهر خود را فشاندم 
در پای بت هایی که باید میشکستم)2

ای خاطرات روزهای گرم و شیرین 
دیگر مرا با خویشتن تنها گذارید 
در این غروب سرد درد انگیز پاییز
با محنت گنگ و غریبم واگذارید
در من غم بیهودگی ها می زند موج

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!