خاکریز احمد جنتی مانع سقوط احمدی نژاد است

شاید کلیدی ترین بخش این نامه، که در نوع خود می تواند سرآغاز افشاگری بیشتر در باره رابطه احمد جنتی و احمدی نژاد باشد، همانجاست که مطهری به تعلق خاطر جنتی نسبت به احمدی نژاد می اشاره کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!