خودکشی هزاران کشاورز هندی

باران های ماه دسامبر سیل آسا بود و بخش عمدۀ محصول را از بین برد. آنچه
دست دهقانان را گرفت بسیار کمتر از آن بود که انتظار داشتند. بسیاری از
آنها هنوز بدهی سال پیش را نپرداخته با بدهکاری تازه ای روبرو شدند، قرض
روی قرض. چطور می توان این بدهی ها را پس داد؟ امیدی نیست، دست ها  چون راه
های نجات بسته است. تنها راه رهائی مرگ است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!