دشمن در خرقه دوست به ج. اسلامی حمله ور شده

ما در این موقعیتی
هستیم، که ممکن است بخاطر رفتارهای نادرستی که هست، خیزش بعدی
دیگر به طرف اسلام و نظام اسلامی نباشد

تدبیر حکم می‌کند که منتقدان و معترضان
معتقد به اصل نظام تقویت شوند. باید شخصیت‌های با سابقه ولو
معترض؛ سرمایه‌ای به حساب بیایند که پیرامون آنان بخش عظیمی از
نیروهای جوان جامعه که به هر حال اعتراضی هم دارند جمع شوند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!