مردم با بصیرت ایران برای آینده عبرت گرفتند!

در
سالگرد تشکیل شورای انقلاب، دکتر مهدی خزعلی آرشیو انقلاب 57
را ورق زده و لیست اعضای شورای انقلاب را با کنایه به اوضاع
امروز کشور و نقش و موضع آقای خامنه ای منتشر کرده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!