اولين روزنامه‌ي اسلامي در هلند منتشر شد

وي درباره چگونگي اسلام آوردنش گفت كه دوستان مسلمانش بر او تاثير زيادي
داشتند. پيش از آن تصور درستي از اسلام واقعي نداشت، اما بعد از آنكه شروع
به خواندن قرآن كريم و زندگينامه پيامبر(ص) و برخي كتاب‌هاي اسلامي كرد،
انديشه‌ي قبلي‌اش درباره اسلام تغيير كرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!